Europoseł Jadwiga Wiśniewska – Troska o wodę – troską o środowisko

Europoseł Jadwiga Wiśniewska – Troska o wodę – troską o środowisko

Europoseł Jadwiga Wiśniewska – Troska o wodę – troską o środowisko

22 marca – Światowy Dzień Wody. Potrzeba racjonalnego gospodarowania zasobami
wodnymi i zapewnienie Europejczykom dostępu do wysokiej jakości i bezpiecznej dla
zdrowia wody, przyświeca działaniom podejmowanym na forum Komisji ENVI, której
jestem członkiem.

W ubiegłym roku udało się zrobić znaczący krok naprzód. Przyjęliśmy
dyrektywę w sprawie wody pitnej, w której zobowiązaliśmy państwa członkowskie m.in.
do zapewnienia nieodpłatnego dostępu do wody pitnej w budynkach publicznych.
Przyjęta dyrektywa jest pokłosiem pierwszej w historii unijnej inicjatywy obywatelskiej
„Right2water”, podpisanej przez ponad 1,8 mln Europejczyków. Widać zatem, że troska o
wodę, jest troską wszystkich europejskich społeczeństw, a nie tylko unijnych instytucji.
UE zrobiła wiele, by sukcesywnie podnosić jakość wód, a także racjonalnie gospodarować
dostępnymi zasobami. Europejska Agencja Środowiska (EAŚ) wskazuje, że od 1990 r. ilość
wody pobieranej w Europie zmniejszyła się o 19%. Niemniej jednak Europejczycy co roku wciąż
czerpią miliardy metrów sześciennych wody, z których 40% zużywane jest w rolnictwie, zaś
28% zużywa się do produkcji energii.
Poprawia się także jakość europejskich rzek i źródeł podziemnych, z których pochodzi 80%
wody słodkiej w Europie. Około trzy czwarte wód podziemnych ma dobry stan chemiczny, a
więc można powiedzieć, że są czyste. Ponadto blisko 80% Europejczyków posiada podłączenie
do oczyszczalni ścieków komunalnych, co znacząco ogranicza ilość zanieczyszczeń
wprowadzanych do zbiorników wodnych.
W najbliższych latach Europa będzie musiała zmierzyć się z wyzwaniem, jakim jest problem
dostępności do wody, a także jej nierównomierne rozmieszczenie w poszczególnych częściach
kontynentu. Eksperci EAŚ przewidują, że regiony południowe, które już cierpią z powodu
deficytu wody, będą zmagać się z postępującym problemem suszy. Z kolei w innych częściach
Europy mogą występować powodzie i podtopienia. Szacuje się, że jedna trzecia terytorium UE
już teraz jest narażona na niedostatek wody. Problem ten dotyka także Polski. Na jednego
mieszkańca przypada u nas ok. 1600 m3 wody rocznie, czyli nawet trzykrotnie mniej niż w
pozostałych krajach Unii Europejskiej.
Chociaż woda pokrywa ponad 70% powierzchni Ziemi, to woda słodka stanowi tylko ok. 2 % jej
zasobów. Przewidywania ekspertów zwracają uwagę, że w przypadku nieracjonalnego
gospodarowania zasobami wodnymi, niedobór wody do 2030 r. może sięgnąć nawet 40% w
skali światowej.
W Światowym Dniu Wody szczególnie trzeba o tym pamiętać. Zrobiliśmy wiele, ale jeszcze
dużo mamy do zrobienia.

Jadwiga Wiśniewska
Poseł do Parlamentu Europejskiego
Komisja ENVI

Zródło:

http://Biuro Poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwigi Wiśniewskiej