Konkurs na Dyrektora Teatru im.Adama Mickiewicza

Konkurs na Dyrektora Teatru im.Adama Mickiewicza
KONKURS NA DYREKTORA TEATRU IM. ADAMA MICKIEWICZA
Ogłoszonym został  konkurs na dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza.  Dokumenty należny składać od 23 lutego do 31 marca 2021 roku.
Kandydat musi mieć m.in. wykształcenie wyższe magisterskie – w dziedzinie sztuki, nauk humanistycznych lub społecznych, minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe, minimum 3-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku kierowniczym w instytucjach kultury związanych z działalnością teatralną; musi też przedstawić program realizacji zadań w zakresie bieżącego funkcjonowania i rozwoju Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie.
Wymagania dodatkowe obejmują m.in. znajomość zakresu działalności teatru, znajomość przepisów ustawy o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej; ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o finansach publicznych, ustawy prawo zamówień publicznych, ustawy kodeks pracy, umiejętność zarządzania projektami z zakresu kultury oraz promowania prowadzonych działań, znajomość zagadnień związanych z pozyskiwaniem pozabudżetowych środków finansowych, znajomość lokalnych i krajowych środowisk twórczych, umiejętność kierowania zespołem, umiejętność szybkiego podejmowania decyzji, kreatywność, komunikatywność, umiejętność działania w warunkach dużego obciążenia stresem.
Wymagane dokumenty i oświadczenia można składać w terminie od 23 lutego do 31 marca 2021 roku pocztą na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub bezpośrednio w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy przy ul. Waszyngtona 5, w zamkniętej kopercie, z dopiskiem: „Nie otwierać – Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Teatru im. Adama Mickiewicza w Częstochowie”.
Rozpatrzenie złożonych ofert nastąpi do dnia 31 maja 2021 roku. Kandydaci zakwalifikowani do konkursu zostaną dodatkowo poinformowani o dokładnym jego terminie i szczegółach procedury konkursowej.
Korespondencja z kandydatami odbywać się będzie w formie elektronicznej, dlatego należy podać adres e-mail do kontaktu w sprawie procedury konkursowej.
Dodatkowe informacje o procedurze konkursowej można uzyskać pod nr telefonu: 34 37 07 228 lub pod numerem  34 37 07 286.
Wszelkie szczegóły można znaleźć w ogłoszeniu o naborze lub poniżej.
Informacja o wyniku naboru umieszczona zostanie na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy https://bip.czestochowa.pl
Pliki do pobrania:

Źródło:

UM Częstochowy