fbpx
Jurajski Klimat - portal informacyjno - turystyczny

MIEJSCOWY PLAN – BŁESZNO I STRADOM

MIEJSCOWY PLAN – BŁESZNO I STRADOM
MIEJSCOWY PLAN – BŁESZNO I STRADOM
Od 15 marca do 8 kwietnia 2021 roku będzie wyłożony do publicznego wglądu projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmujący obszar położony w rejonie ulic: Jagiellońskiej, Królewskiej i Dojazdowej wraz z uzasadnieniem i prognozą oddziaływania na środowisko.
Dokumentacja jest udostępniona w siedzibie Miejskiej Pracowni Urbanistyczno – Planistycznej przy ulicy Katedralnej 8 lok. 57, od godz. 8.00 do 15.00, po wcześniejszym umówieniu wizyty pod nr telefonu 34 / 37 07 888, a także na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta Częstochowy: https:/bip.czestochowa.pl/, w zakładce „PREZYDENT MIASTA” – Obwieszczenia.
W piątek, 26 marca o godz. 13.00 zostanie przeprowadzona – za pomocą środków porozumiewania się na odległość (w formie wideokonferencji) – dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie planu.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu, może wnieść uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 30 kwietnia 2021 r.
Projekt planu obejmuje obszar o powierzchni ok. 29,3 ha.
Zrodlo:
UM Czestochowa

One Response to MIEJSCOWY PLAN – BŁESZNO I STRADOM