Miejscowy Plan dla Parkitki

Miejscowy Plan dla Parkitki
MIEJSCOWY PLAN DLA PARKITKI
Częstochowscy radni przyjęli miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, obejmujący rejon ulic: Małopolskiej, Obrońców Westerplatte oraz Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. 
Plan dotyczy obszaru o powierzchni ok 51 ha, który jest położony pomiędzy ulicami Obrońców Westerplatte, Małopolską, Mazowiecką, Bialską i Nowobialską wraz z terenem Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego. Jego celem było wprowadzenie spójnych i porządkujących zasad dotyczących zagospodarowania  terenów, podlegających obecnie intensywnej zabudowie, poprzez: wyznaczenie odrębnych terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, wielorodzinną i usługową, ustalenie obsługi komunikacyjnej obszaru i przeznaczenie terenów pod planowaną rozbudowę ul. Obrońców Westerplatte i ul. Małopolskiej, wyznaczenie terenu pod planowaną drogę klasy zbiorczej (na przedłużeniu ul. św. Krzysztofa w kierunku północnym).
Ustalenia planu wyznaczają: po zachodniej stronie jego obszaru, terenów pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, we wschodniej i środkowej części pod zabudowę jednorodzinną, a po stronie południowej pod usługi związane z ochroną zdrowia, nie dopuszczając do przemieszania tych funkcji. Teren wyznaczony pod nową zabudowę mieszkaniową jednorodzinną stanowi kontynuację istniejącego osiedla domów jednorodzinnych. Na styku funkcji mieszkaniowych: wielorodzinnej i jednorodzinnej oraz w sąsiedztwie terenu szpitala dopuszcza się usługi dla obsługi tych terenów.
W celu ochrony walorów architektonicznych i krajobrazowych w planie określone zostały zasady kształtowania zabudowy, jej intensywność oraz parametry maksymalnej wysokości budynków i innych obiektów budowlanych. Ochronę krajobrazu, w tym szczególnie ochronę sylwety Klasztoru Jasnogórskiego w panoramie miasta, plan realizuje poprzez odpowiednie ograniczenie wysokości nowych budynków i obiektów budowlanych.
Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego dla tego obszaru można znaleźć tutaj
Źródło:
UM Częstochowy