Nagrody Biegańskiego – nabór wniosków

Nagrody Biegańskiego – nabór wniosków

NAGRODY BIEGAŃSKIEGO – NABÓR WNIOSKÓW

Do 22 marca należy zgłaszać kandydatki i kandydatów do nagrody im. dr. Władysława Biegańskiego za działalność w dziedzinie ochrony zdrowia oraz szczególny charakter pracy na rzecz pacjenta.  

Kandydatury do nagrody Prezydenta Miasta mogą zgłaszać m.in:

 • radni,
 • kierownicy placówek służby zdrowia na terenie Częstochowy,
 • pracownicy, którzy są zatrudnieni w placówkach służby zdrowia (w grupie co najmniej 15 osób lub w przypadku małych placówek – min. 50 proc. załogi),
 • stowarzyszenia,
 • fundacje
 • i inne organizacje działające na rzecz służby zdrowia oraz pacjenci w grupie min. 15 osób.

Kogo można zaproponować do wyróżnienia?

Przy wyborze kandydatek i kandydatów do wyróżnień uwzględnia się osoby czynne zawodowo i zatrudnione w placówkach służby zdrowia w Częstochowie lub czynnie działające w organizacjach w obszarze ochrony zdrowia, w tym wolontariuszy. Osobom, które nie są czynne zawodowo, a spełniają wymienione kryteria może być przyznana nagroda za całokształt działalności na rzecz służby zdrowia.

Typując kandydatów do nagrody Prezydenta Miasta należy uwzględnić następujące kryteria:

 • pozytywne relacje z pacjentami i współpracownikami,
 • postępowanie zgodnie z zasadami etyki zawodowej,
 • stopień zaangażowania w podejmowaniu inicjatyw własnych w działalności na rzecz służby zdrowia,
 • umiejętność niesienia pomocy potrzebującym,
 • profesjonalizm,
 • działalność społeczna na rzecz środowiska lokalnego,

osiągnięcia na polu naukowym.

Wnioski kandydatów do nagrody należy składać w nieprzekraczalnym terminie do 22 marca 2021 r. w kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5, 42-217 Częstochowa, wyłącznie na formularzu, lub przesłać:

 • drogą pocztową na adres, który widnieje powyżej (o terminie wpływu nie decyduje data stempla pocztowego, lecz data wpływu wniosku do kancelarii Urzędu Miasta),
 • w postaci elektronicznej z podpisem kwalifikowanym na adres info@czestochowa.um.gov.pl lub złożonym za pomocą platformy SEKAP.

Formularz wniosku dostępny jest na tablicy ogłoszeń w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na stronie internetowej Urzędu Miasta Częstochowy www.czestochowa.pl – zakładka Miasto/Zdrowie/Nagrody Prezydenta w dziedzinie ochrony zdrowia.

W przypadku organizacji pozarządowych do wniosku należy dołączyć stosowny dokument (uchwała lub upoważnienie, wyciąg z KRS-u) upoważniający do reprezentowania danego podmiotu. Wnioski złożone po terminie nie będą rozpatrywane.

Osoba nagrodzona lub wyróżniona nagrodą w latach ubiegłych może brać udział w kolejnej edycji nagród nie wcześniej niż po trzech latach, o ile Prezydent Miasta nie postanowi inaczej.

Pliki do pobrania:

 

Źródło:

UM Częstochowy