Nagrody dla najzdolniejszych uczniów.

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów.

NAGRODY DLA SZCZEGÓLNIE UZDOLNIONYCH

Nagrody dla najzdolniejszych uczniów. Od 23 kwietnia do 5 maja można składać wnioski o przyznanie Nagrody Prezydenta Miasta Częstochowy dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół artystycznych, technicznych i branżowych.

Nagroda jest wyróżnieniem indywidualnym dla tych, których zainteresowania wykraczają poza program szkolny i którzy mogą poszczycić się znaczącymi osiągnięciami odniesionymi najpóźniej w roku szkolnym poprzedzającym rok zgłoszenia do nagrody, a w szczególności są laureatami konkursów interdyscyplinarnych, przedmiotowych i olimpiad – co najmniej szczebla wojewódzkiego. Najwyżej oceniane są osiągnięcia w konkursach i olimpiadach firmowanych przez Ministerstwo Edukacji i Nauki oraz Kuratoria Oświaty (wykaz konkursów i olimpiad jest opublikowany na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji i Nauki). To forma pomocy materialnej dla najzdolniejszych uczniów częstochowskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, z wyjątkiem szkół artystycznych, technicznych i branżowych I i II stopnia.

Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać m.in. dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, rodzice kandydata lub jego opiekunowie prawni oraz organizacje, których celem statutowym jest rozwijanie uzdolnień dzieci i młodzieży.

Sposób i termin składania wniosków:

  • termin składania wniosków, w roku szkolnym 2020/2021: 23 kwietnia – 5 maja 2021 r.
  • dyrektorzy oraz inne statutowe organy publicznych szkół i placówek oświatowych przesyłają w wersji elektronicznej skany wniosków oraz załączników na adres Kancelarii Urzędu Miasta Częstochowy: info@czestochowa.um.gov.pl oraz składają dodatkowo, w formie papierowej wraz z wymaganymi dokumentami w Urzędzie Miasta Częstochowy, w urnie znajdującej się przed portiernią Urzędu przy ul. Śląskiej 11/13. W przypadku zgłoszenia do nagrody większej liczby uczniów z jednej szkoły, wniosek dla każdego ucznia, powinien być sporządzony oddzielnie i złożony (również oddzielnie) w wersji e-mailowej i papierowej,
  • pozostałe podmioty uprawnione do zgłaszania kandydatów do nagrody składają wnioski wraz z załącznikami w wersji papierowej, w punkcie kancelaryjnym Urzędu Miasta Częstochowy, ul. Waszyngtona 5
  • rozpatrywane będą tylko te wnioski, które zostały złożone do dnia 5 maja 2021 r. i spełniają wszystkie wymagania określone w Regulaminie i Wniosku o przyznanie Nagrody dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół technicznych i branżowych I i II stopnia, będących załącznikiem

Dla szczególnie uzdolnionych uczniów szkół technicznych i branżowych przewidziana jest odrębna nagroda.