PRZYSTĄPIENIE DO PLANU – CZĘSTOCHÓWKA-PARKITKA

PRZYSTĄPIENIE DO PLANU – CZĘSTOCHÓWKA-PARKITKA
PRZYSTĄPIENIE DO PLANU – CZĘSTOCHÓWKA-PARKITKA
18 lutego Rada Miasta Częstochowy przyjęła uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego pomiędzy ulicami: Bialską, Ignacego Mościckiego oraz Pasażem Eugeniusza Stasieckiego.

Ma on powierzchnię około 2,7 ha, na którą w większości składają się nieruchomości niezabudowane, stanowiące własność osób prywatnych.

W granicach tego obszaru obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, przyjęty w 2000 roku, ustalający zasady zagospodarowania dla realizacji dzielnicowego ośrodka usługowego.

Obowiązujący dokument kierunkowy, jakim jest Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Częstochowy, wskazuje jako dominujący kierunek przeznaczenia tego obszaru: tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i usług.

Opracowanie planu ma na celu umożliwienie realizacji zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, co doprowadzi do spójności z dokumentem kierunkowym, a jednocześnie jest zgodne z oczekiwaniem właścicieli nieruchomości, wyrażonym w złożonych wnioskach.

Projekt planu zostanie opracowany przez zespół Miejskiej Pracowni Urbanistyczno-Planistycznej.

Zainteresowani mogą składać wnioski do ww. planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 6 kwietnia 2021 r.

Wnioski należy przesłać do Urzędu Miasta Częstochowy w formie papierowej na adres: Urząd Miasta Częstochowy, ul. Śląska 11/13, 42-217 Częstochowa lub elektronicznej, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej na adres: info@czestochowa.um.gov.pl.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię albo nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
Pliki do pobrania:

Źródło:

UM Częstochowy

http://www.czestochowa.pl/