Samorząd odwołuje się od decyzji Kuratorium.

Samorząd odwołuje się od decyzji Kuratorium.

SAMORZĄD ODWOŁUJE SIĘ OD DECYZJI KURATORIUM WS. SZKOLNEJ REORGANIZACJI

Samorząd odwołuje się od decyzji Kuratorium. Radni zdecydowali o wniesieniu zażalenia na postanowienie Śląskiego Kuratora Oświaty, który negatywnie zaopiniował zamiar stworzenia nowego Zespołu Szkół Zawodowych  nr 1 w miejsce obecnych zespołów szkół ,,Andersa” i ,,Pułaskiego”. Zażalenie zostanie skierowane do nadzorującego kuratorium resortu edukacji.  

Samorząd odwołuje się od decyzji Kuratorium. W grudniu zeszłego roku Rada Miasta podjęła uchwały dotyczące zamiaru zakończenia działalności – z dniem 31 sierpnia 2021 r. – Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 oraz Technikum nr 4. Obie szkoły wchodzą w skład Zespołu Szkół im. gen. Władysława Andersa. Celem jest przeorganizowanie placówek w budynku przy ul. Targowej. Ma zatem zostać rozwiązany Zespół Szkół im. gen. Władysława Andersa oraz Zespół Szkół Mechaniczno-Elektrycznych im. Kazimierza Pułaskiego. Ponieważ w  ich miejsce ma powstać nowy byt – Zespół Szkół Zawodowych nr 1, z Branżową Szkołą I Stopnia nr 7 oraz Technikum nr 9 (obecnie w składzie ,,Pułaskiego”).

Od dłuższego czasu nie było zainteresowania wchodzącą w skład ,,Andersa” Branżową Szkołą I Stopnia nr 2. To za sprawą wystarczającej, bogatej, odpowiadającej młodzieży kończącej ,,podstawówki” (do roku 2019 także gimnazja) ofercie innych częstochowskich szkół branżowych. Nabór do tej szkoły nie był więc już prowadzony.

Zakończenie działalności Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 oraz Technikum nr 4 jest zasadne. Odpowiedni przepis prawa oświatowego mówi, że w ramach jednego zespołu nie mogą działać te same typy szkół. Taki zabieg pociąga za sobą potrzebę reorganizacji szkolnej sieci. Poprawi to efektywność nauczania, jakość zarządzania, zapewni tańszą obsługę – choćby przez racjonalizację zatrudnienia w obszarze szkolnej administracji.

O zamiarze likwidacji obu jednostek, zgodnie z prawem oświatowym, poinformowano Śląskiego Kuratora Oświaty. Potrzeby powiadamiania rodziców Branżowej Szkoły I Stopnia nr 2 nie było – obecnie placówka nie ma uczniów. O planach wobec szkoły poinformowano natomiast dorosłych uczniów oraz rodziców uczniów Technikum nr 4.

Kurator negatywnie zaopiniował zamiary samorządu wobec obu placówek. Zdaniem miasta jednak przytoczone przez niego argumenty nie są zasadne, dlatego miasto postanowiło się odwołać do ministerstwa.
Kurator powinien wydać swoją opinię na bazie konkretnych zapisów prawa oświatowego. Ale również innych przepisów – gwarantujących młodzieży dostępność szkół (zwłaszcza na terenie jednostki samorządu). Powinien brać pod uwagę, czy organ prowadzący – w razie planowanej reorganizacji – zapewni młodzieży możliwość kontynuowania nauki w innej szkole publicznej tego samego typu, na terenie miasta. Dlatego samorząd tę możliwość jak najbardziej zapewnia. Rozwój i promocja szkolnictwa zawodowego to m.in. elementy częstochowskiej Strategii Rozwoju Miasta 2030+. W tym kontekście rozwiązanie tych konkretnych szkół nie oznacza likwidacji kierunków kształcenia. Młodzież Branżowej Szkoły I stopnia nr 2 będzie mogła podjąć naukę na wybranym kierunku w Branżowej Szkole I stopnia nr 7. A uczniowie Technikum nr 4 – kontynuować nauczanie na dotychczasowych kierunkach w Technikum nr 9, w ramach nowo utworzonego zespołu.

Zarządzanie szkołami przez samorząd ma zapewnić jak najlepszą ofertę edukacyjną, ale i uwzględniać przesłanki ekonomiczne, związane z utrzymaniem konkretnych jednostek. Część oświatowa subwencji ogólnej na prowadzenie szkół zawodowych nie wystarcza na pokrycie wszystkich związanych z nimi kosztów. Dlatego miasto co roku dopłaca więc do nich kilka milionów zł. Najwyższy poziom dofinansowania dotyczy właśnie ZS ,,Pułaskiego” i ,,Andersa”. Przede wszystkim przekracza on kilka razy średnią dla szkół zawodowych (poza specjalnymi). Ponieważ w tym roku dofinansowanie z dochodów własnych miasta do wydatków ponoszonych łącznie przez oba zespoły szkół wyniesie – na jednego ucznia – ponad 5 tys. zł. Reorganizacja pozwoli obniżyć to dofinansowanie o blisko połowę – nominalnie chodzi o spadek o ponad 1 mln zł w 2022 r. Potrzeby finansowe szkół wchodzących w skład obu zespołów szacuje się w bieżącym roku na 6,2 mln zł . Z tego 2,4 mln zł na ,,Andersa”, a 3,8 mln zł na ,,Pułaskiego”). Szacuje się, że w wyniku przekształcenia roczne dofinansowanie miasta do kształcenia uczniów szkół wchodzących w skład obu zespołów zmniejszy się do poziomu ok. 3 tys. zł w przeliczeniu na jednego ucznia.

Na zakończenie – nowa placówka – Zespół Szkół Zawodowych nr 1 – będzie  cieszyć się bardzo dobrze rozwiniętą bazą lokalowo-dydaktyczną. W trzykondygnacyjnym budynku znajdzie się m.in. 14 pełnowymiarowych sal lekcyjnych, 2 do pracy grupowej, 4 pracownie komputerowe, 3 zawodowe, biblioteka, gabinet pedagoga, pielęgniarki szkolnej, a zapleczem sportowym będą dwie sale gimnastyczne – duża i mała (ze sceną).  W ZSZ nr 1 uczennice i uczniowie ,,Andersa” będą się więc uczyć w łącznie 23 salach lekcyjnych różnego typu. Młodzież  będzie mogła np. swobodnie korzystać z biblioteki należącej obecnie do ZS ,,Pułaskiego”. Teraz ma bibliotekę w podzielonym na dwie części pomieszczeniu czy indywidualnych szafek uczniowskich. Oferta zajęć pozalekcyjnych w dzisiejszym Technikum nr 4 nie zmniejszy się. Zadania te przejmie Technikum nr 9 w nowym ZSZ nr 1.

Podsumowując – Miasto uwzględnia dorobek ZS ,,Andersa” i dlatego przewidziało, aby planowany ZSZ nr 1 kontynuował pracę dydaktyczna i kierunki wypracowane przez poprzednią placówkę, a pedagodzy – znaleźli w nim zatrudnienie.

Na podstawie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie zażalenia do Ministerstwa oraz infromacji
z Wydziału Edukacji UM

Na zdjęciu: budynek szkolny przy ul. Targowej (zdjęcie z profilu ZS ,,Pułaskiego” na FB)

JurajskiKlimat poleca, przeczytaj również:

Dlaczego Katedrę Wawelską odwiedza tak wiele turystów?

Jaki jest fenomen witaminy D3 i K2?

 

Źródło:

UM Częstochowy