Spotkanie Prezydenta z parlamentarzystami

Spotkanie Prezydenta z parlamentarzystami
SPOTKANIE PREZYDENTA Z PARLAMENTARZYSTAMI

15 lutego odbyło się kolejne spotkanie prezydenta Częstochowy z częstochowskimi parlamentarzystami. Krzysztof Matyjaszczyk przedstawił na nim jak zwykle syntetycznie kierunki działań miasta w minionym 2020 r. oraz wnioski dotyczące zmian w prawie, zgodne z interesem społecznym i gospodarczym. Tradycyjnie zaapelował też o wsparcie starań o środki zewnętrzne dla projektów inwestycyjnych, na które miasto stara się o dofinansowanie.

W spotkaniu zorganizowanym w sali sesyjnej Urzędu Miasta w reżimie sanitarnym, wzięli udział senator RP Wojciech Konieczny oraz posłowie Zdzisław Wolski i Andrzej Szewiński. Pozostali parlamentarzyści wydelegowali swoich przedstawicieli. Na spotkaniu ze strony UM obecne były również sekretarz miasta Wanda Kukla oraz skarbnik miejski Ewa Wójcik.

Wszyscy goście otrzymali obszerne miejskie materiały informacyjne: jeden poświęcony wskaźnikom miejskim i zadaniom realizowanym przez częstochowski samorząd w 2020 r., drugi – szczegółowo opisujący prawne bariery i problemy, ograniczające rozwój gospodarczy oraz efektywność działania administracji państwowej i samorządowej. To drugie opracowanie zawiera także propozycje zmian legislacyjnych – do ewentualnego wykorzystania w pracy parlamentarzysty.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk w swoim wystąpieniu nawiązał do specyfiki minionego roku oraz obecnej sytuacji, w której kryzys epidemiczny dodatkowo nałożył się na trudną już sytuację finansową samorządów, związaną m.in. ze znaczącym niedoszacowaniem subwencji oświatowej czy zmianami w prawie podatkowym (bez rekompensat dla strony samorządowej).

Ta sytuacja w znaczącym stopniu wpływała i nadal wpływa nazakres realizowanych przez samorząd usług publicznych, a także skalę planowanych inwestycji miejskich. Dlatego w 2020 r. nadal ograniczane były wydatki bieżące, a część realizowanych bądź zaplanowanych inwestycji, w tym finansowanych ze środków unijnych, uległa – m.in. z powodu koronawirusa – pewnemu przesunięciu czasowemu

W Częstochowie nieco wydłużyły się więc terminy np. realizacji centrów przesiadkowych, kompleksowej przebudowy linii tramwajowej, rewitalizacji Starego Rynku czy budowy Parku Wodnego (którego po finalizacji i tak nie można na razie otworzyć). Nie była to tylko kwestia problemów firm czy niespodzianek na placu budowy, jakie często zdarzają się w trakcie realizacji zadania, ale także przedłużania się wielu procedur administracyjnych np. w spółkach, urzędach i instytucjach państwowych. Przykładem mogą być też prace przy budowie stadionu Rakowa, które – gdyby nie wstrzymanie na kilka miesięcy (przez jedną z firm, epidemię i Krajowa Izbę Odwoławczą) finalizacji procedury przetargowej – mogłyby zacząć się sporo wcześniej,  w terminie bezpiecznym dla drużyny Rakowa, występującej w Ekstraklasie i czekającej na możliwość powrotu na własny stadion.

W 2020 r. kontynuowany był w Częstochowie proces tworzenia dogodnych warunków przestrzennych i finansowych dla  inwestorów oraz rozwoju gospodarczego miasta. Baza do  rozwoju  gospodarczego  to  m.in.: kolejne miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, ulgi  podatkowe  dla przedsiębiorców, rozbudowa układu komunikacyjnego, współpraca z Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną czy budowa kolejnej hali produkcyjnej przez Agencję Rozwoju Regionalnego na terenie specjalnej strefy dla potrzeb częstochowskich przedsiębiorców.

Wszystkie  te  działania wspierają rozwój gospodarczy miasta, są ważną zachętą dla inwestorów i dają szansę na zwiększanie bazy podatkowej miasta. Częstochowa została w 2020 r. wskazana w raporcie „Small Town Big Deal” jako jedna z najatrakcyjniejszych lokalizacji do inwestycji przemysłowo-magazynowych w Polsce.

Częstochowa nadal dobrze wykorzystuje środki unijne – nie tylko w wymiarze miejskim, ale także subregionalnym, w ramach Regionalnych Inwestycji Terytorialnych. To głównie europejskie fundusze umożliwiają modernizację miejskiej infrastruktury, także komunikacyjnej i drogowej. Fundusze unijne to m.in. 10 zamówionych przez częstochowskie MPK Twistów 2, które w ubiegłym roku trafiły do miasta, generalna modernizacja linii tramwajowej, sfinalizowane z końcem roku centra przesiadkowe przy dworcach, kończąca się przebudowa Starego Rynku czy termomodernizacje kolejnych budynków oświatowych. Wkrótce w terenie ma rozpocząć się realizacja dwóch największych miejskich zadań unijnych: przebudowy DK-1 rozbudowy DK-46 w Częstochowie.

Pomimo trwającej pandemii w mieście udało się utrzymać niski poziom bezrobocia. Stopa w Częstochowie z końca grudnia ub. r. to 4,2%, przy średniej krajowej – 6,2%oraz średniej wojewódzkiej – 4,9%. To głównie zasługa przedsiębiorczości i elastyczności przedsiębiorców, ale także efekt realizowanego od kilku lat miejskiego programu Teraz Lepsza Praca.

Priorytety miejskich działań nadal w 2020 r. wytyczały także programy Lepsza Komunikacja i Kierunek Przyjazna Częstochowa, które mają odpowiadać na potrzeby mieszkanek i mieszkańców. Poziom zaspokajania tych potrzeb jest oczywiście uzależniony od możliwości finansowych samorządu, które są niestety od pewnego czasu istotnie ograniczane.

Rok 2020 był rokiem, w którym obchodzone było 800-lecie Częstochowy i 30-lecie odrodzonego samorządu. Z uwagi na pandemię, większość jubileuszowych wydarzeń oraz jubileuszowych projektów było prowadzonych on-line.

Jeżeli chodzi o najważniejsze problemy wpływające na rozwój gospodarczy, społeczny, przestrzenny, ekologiczny czy finansowy miasta, wskazane częstochowskim parlamentarzystom, to dotyczą one m. in. ochrony przyrody i powietrza, usuwania porzuconych odpadów niebezpiecznych, pokrywania strat placówek służby zdrowia, ustalenia standardów finansowania zadań zleconych, zmian w finansowaniu oświaty, zapewnienia refundacji wydatków związanych z COVID-19, reformy planowania przestrzennego czy zmian w ustawie o elektromobilności.

Prezydent Częstochowy zwyczajowo poprosił też parlamentarzystów o pomoc w staraniach o środki zewnętrzne na realizację ważnych dla miasta inwestycji. Na tej liście ponownie znalazł się m.in. remont Teatru im. Mickiewicza, czy budowa połączenia ul. 1 Maja z ul. Krakowską nad torami kolejowymi, a także: przebudowa ulic Jasnogórskiej i Mirowskiej, rozbudowa ul. Jesiennej, termomodernizacja TZN oraz modernizacja budynku Stacji Pogotowia Ratunkowego.

O sfinansowanie części z wymienionych zadań miasto aplikuje w ramach ostatniego rozdania  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z puli środków na przeciwdziałanie skutkom Covid-19 w samorządach.

 

Źródło:

UM Częstochowy