Stawki za odpady Gmina Żarki

Stawki za odpady Gmina Żarki

Stawki za odpady.

Od 1 kwietnia 2021 roku stawka za odpady zbierane selektywnie wyniesie 25 zł od osoby. Dwukrotność tej kwoty – 50,00 zł zapłaci osoba nie segregująca odpadów. Skąd zmiana?
Niestety, gmina Żarki płaci coraz więcej za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. W rezultacie wpływają na to zwiększająca liczba odpadów w stosunku do szacunków, jakie zostały zawarte w założeniach do przetargu. Nie bez znaczenia jest bardzo słaba segregacja odpadów potwierdzana przez straż miejską. Ze względu na fakt w efekcie nieposegregowane odpady są odbierane jako zmieszane. To kosztuje  o jedną czwartą  więcej, niż w przypadku selektywnej zbiórki.

 

Podsumowując rok  2020 wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniosły 2 127 876,19 zł. Podczas gdy  mieszkańcy wpłacili 1 687 141,67 zł. Stawka nie została podwyższona po rozstrzygnięciu ostatniego przetargu w połowie ub. roku. Ostatnich kilka miesięcy zachwiało systemem. W październiku 2020r. stawkę ustalono na poziomie 22,50 zł.

Kolejne miesiące i podsumowanie ub. roku w zakresie kosztów pokazało, iż zbierane od mieszkańców kwoty nie wystarczają na realizację zadania, którym jest obciążona gmina przez ustawodawcę. System gospodarki odpadami komunalnymi ma finansować się samodzielnie. Obejmuje on: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, tworzenia i utrzymanie punktów selektywnego zbiórki, obsługę administracyjnej, edukację ekologiczną, ale i zakup koszy.

Zmiana stawki nie powoduje konieczności składania nowej deklaracji  właściciela nieruchomości.

Źródło:

UMiG Żarki

https://www.umigzarki.pl/